Instrukcja rezerwacjiZapraszamy do rezerwacji wycieczek w naszych punktach sprzeda?y: Rumi, Sztumie, Wa?brzychu, Bydgoszczy, Wroc?awiu, ?odzi, S?upsku, Brodnicy, Sulechowie, ?widniku, ?widnicy, Koszalinie, Rzeszowie, Tarnowie, Miliczu, Katowicach, Gda?sku oraz ?remie.

Celem u?atwienia dokonywania rezerwacji poprzez stron? www.travel-point.pl specjalnie dla Pa?stwa przygotowali?my instrukcj? rezerwacji:

 

Krok pierwszy
 
Klient wype?nia wszystkie pola wyszukiwarki (w celu zaw??enia preferencji prosz? klikn?? na "Wi?cej opcji"). Po uzupe?nieniu nale?y wcisn?? "Szukaj". Wy?wietli si? wówczas lista ofert, spe?niaj?cych wcze?niej zaznaczone kryteria.
 
 
Krok drugi
 
Po wybraniu jednej z ofert mo?na przeczyta? wi?cej szczegó?ów klikaj?c na wy?wietlon? cen?. Aby zapozna? si? z opisem hotelu nale?y wybra? "Opis i zdj?cia". Aby potwierdzi? cen? oraz dost?pno?? oferty nale?y wybra? z wy?wietlonej listy odpowiedni termin i klikn?? na pod?wietlon? cen?. Je?eli pojawi si? komunikat "Oferta jest dost?pna" prosz? klikn?? "Dalej".
 
 
Krok trzeci
 
Na ekranie pojawi? si? wszystkie dane oferty (termin, lotnisko wylotowe, ilo?c dni, rodzaj wy?ywienia, organizator, a tak?e cena za osob? oraz cena ca?kowita) oraz ponowny komunikat ?wiadcz?cy o dost?pno?ci oferty. Je?eli na samej górze widnieje napis "Wybrana podró? jeszcze nie jest zaj?ta. Teraz nale?y zg?osi? j? do rezerwacji" klient mo?e wype?ni? formularz zg?oszeniowy podaj?c swoje dane kontaktowe. Po uzupe?nieniu wszystkich pól nale?y wcisn?? "Rezerwuj".
 
 
Krok czwarty
 
Po wys?aniu formularza klient otrzymuje mailowe potwierdzenie przyj?cia zg?oszenia. W ci?gu kilku godzin od momentu otrzymania formularza konsultant kontaktuje si? z Pa?stwem potwierdzaj?c aktualno?? i zgodno?? wybranej przez Pa?stwa imprezy turystycznej.

Mog? Pa?stwo tak?e kontaktowa? si? bezpo?rednio z naszymi konsultantami omawiaj?c przebieg procesu rezerwacji lub je?eli maj? Pa?stwo dodatkowe pytania.
 
 
Krok pi?ty
 
Po ostatecznym potwierdzeniu dost?pno?ci wybranej oferty oraz kalkulacji ceny konsultant przesy?a do klienta drog? elektroniczn? podpisan? umow? wraz z warunkami uczestnictwa wybranego organizatora. Dokumenty nale?y podpisa? i odes?a? faksem/drog? elektroniczn? wraz z dowodem wp?aty.
 
 
Krok szósty
 
Dokumenty podró?y wysy?ane s? do klienta drog? pocztow? lub elektroniczn?.
 
 p?atno?ci online
 
P?atno?ci Online - DotPay S.A. 
 
Rozliczenia transakcji kart? kredytow? i e-przelewem, przeprowadzane s? za po?rednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 
 Dotpay to firma, której systemy autoryzacji kart p?atniczych oraz przelewów bankowych gwarantuj? najwy?szy poziom bezpiecze?stwa klientom sklepów internetowych. Wysokie bezpiecze?stwo dla transakcji kartowych zapewniane jest przez zastosowanie silnych zabezpiecze? transakcji. System zapewnia wysokie bezpiecze?stwo równie? dzi?ki rozwi?zaniu, w którym numery kart p?atniczych nigdy nie trafiaj? do sklepu internetowego i co równie wa?ne nigdzie nie s? one przechowywane. Klient ma gwarancj?, ?e numer jego karty zna tylko on i jego bank.

 
 

 

Zwroty i rezygnacja
 
Wszystkie zwroty, rezygancje i anulacje realizowane s? zgodnie z "Warunkami Uczestnictwa" danego touroperatora, którego wycieczka zosta?a zakupiona. "Warunki Uczestnictawa" dostepne sa na stronach internetowych kazdego Touroperatora, oraz w czasie procesu dokonywania ka?dej rezerwacji.

 

Poufno?c danych osobowych
 
 Dane osobowe s? chronione zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemo?liwiaj?cy dost?p do nich osobom trzecim.

 

 

W przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci i zapyta? prosimy o kontakt telefoniczny (058) 776-22-25,  b?d? mailowy: rezerwacje@travel-point.pl

 

UWAGA: Wys?anie tego formularza oznacza z?o?enie wst?pnej rezerwacji, która nie wi??e si? z ?adnymi kosztami i zobowi?zaniami. Nasz pracownik skontaktuje si? z Pa?stwem w celu ostatecznego potwierdzenia rezerwacji.

Zako?czenie rezerwacji b?dzie mo?liwe w momencie wp?aty pieni?dzy na nasz rachunek bankowy:

 

Internetowe Centrum Rezerwacji Turystycznej

84-230 Rumia

ul. Kosynierów 10

NORDEA BANK POLSKA S.A. 

21 1440 1055 0000 0000 1069 8014

NIP: 588-203-96-32

Regon: 220854884

 


INFORMUJEMY, ?E REZERWACJE Z?O?ONE W DNI WOLNE OD PRACY B?D? REALIZOWANE W PIERWSZY NAST?PUJ?CY DZIE? ROBOCZY.

Partnerzy:
Projektowane stron www

hotele